تماس با ما

برای ما پیام بفرستید

اطلاعات تماس

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

  • نشانی: تهران، خیابان حجاب، مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون
  • زمان برگزاری: 7 الی 13 دی ماه 1398
  • ساعت بازدید:  9 الی 19
  • نشانی دبیرخانه جشنواره: تهران خیابان خالداسلامبولی، پلاک 24، مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اداره کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه ای