انتخاب طرح‌ها و اسباب‌بازی‌های برتر ایرانی

انتخاب طرح‌‏ها و اسباب‏‌بازی‏‌های برتر ایرانی

نگاهی گذرا به حوزه اقتصاد فرهنگ؛ و به ویژه بازی و اسباببازی در چند سال اخیر در کشور، نتایج
امیدوارکنندهای را به دنبال داشته است و این نشانگر توجه و پشتکار مسئوالن و دست‌اندرکاران، پژوهشگران،
طراحان و تولیدکنندگان صنعت اسباب‌بازی است.
اسباب‌بازی تاثیر چشمگیری در رشد خالقیت و هوش کودکان دارد. بعضی از اسباب‌بازیها تاثیر بیشتری در
بهبود خالقیت و برخی دیگر در افزایش توانایی‌های جسمانی کودک نقش آفرینی میکنند. و اما آنچه اهمیت
بیشتری دارد، این است که همه اسباب‌بازیها، کودک را برای پذیرش نقشهای جدید در زندگی اجتماعی آینده
آماده می‌کنند.
اسباببازیها عالوه بر پر کردن اوقات فراغت بر شخصیت افراد حتی بزرگساالن هم اثر میگذارد. اسباببازی
باید در سطح کالن فرهنگی و نزد سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به عنوان یک کالای فرهنگی و تاثیرگذار از
اهمیت ویژهای برخوردار باشد.
اسباب‌بازی به رشد فرهنگی و عاطفی کودکان کمک می‌کند به شرط اینکه اسباب‌بازیهای سازنده متناسب با
سن و جنسیت کودکان و متناسب با فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی در اختیارشان قرار گیرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای نظارت بر
اسباب‌بازی و انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی را در سال رونق تولید با شعار
” تمرین زندگی” ، دی ماه 1398 در مرکز آفرینش‌های فرهنگی – هنری کانون برگزار می‌کند.
شوراى نظارت بر اسباببازى، مسئول کمیته داوری در پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی به شناسایى
استعدادها، و فعالیتهاى اثر بخش در حوزه اسباب‌بازی می‌پردازد و با دعوت از طراحان و تولیدکنندگان و ایجاد
رقابتی سازنده و هدفمند از ایدههاى برتر پشتیبانى می‌کند تا با ایجاد زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذارى، شاهد
شتاب در اجراى ایده‌هاى نو و خالقانه و رونق صنعت اسباب‌بازى کشور باشیم.
بخش داوری پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از ایده‌پردازان، طراحان و تولیدکنندگان اسباب‌بازی دعوت
می‌کند تا ایده‌ها و آثار خود را برای داوری به دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی ارسال کنند.
داوری در دو بخش طرح‌های ثبتی و مجوز تولید انجام خواهد شد.
اهداف انتخاب اسباب‌بازی‌های برتر
* شناسایى و معرفى استعدادها و ایده‌هاى نو
* ایجاد رقابت سالم میان طراحان و تولیدکنندگان
* هدفمند کردن فعالیت‌ها و حمایت از تولید در صنعت اسباب‌بازى کشور
* ایجاد بسترهاى لازم براى ترغیب سرمایه‌گذارى در حوزه صنعت اسباب‌بازى
* افزایش سهم تولیدات داخلى در بازار اسباب‌بازى کشور
شرایط عمومى شرکت در جشنواره
 ارائه مدارک شناسایی
 ارائه ٢ نمونه از محصول یا ماکت اسباب‌بازی طراحی شده به دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب‌بازی
ویژگى‌هاى اسباب‌بازى در بخش مجوز تولید
 اسباب‌بازى‌های تولید شده باید در بازه فروردین 1397 تا شهریور 1398 تولید یا طراحی شده باشند و
در بخش داوری جشنواره سال‌های گذشته شرکت داده نشده باشند.
 طرح اسباب‌بازی مدعی دیگری نداشته باشد در غیر این صورت از مرحله داوری حذف خواهد شد.
 طرح و اسباب‌بازی ارسالى داراى هویت مستقل بوده و در صورت الگوبردارى از نمونه خارجى بیش از
30 درصد تغییرات در طراحى و تولید آن اعمال شده باشد.
 اسباب‌بازی نباید با ارزشهاى فرهنگى و اجتماعى کشور مغایرت داشته باشد.
 براى طرحها و تولیدات مشترک، حداکثر نام ٢ شخص حقیقى عنوان شود.
 ذکر نام یک شخصیت حقوقى به عنوان پدید آورنده اسباب‌بازی مجاز است.
 در بخش تولید، نمونه تولیدشده و در بخش طراحی ماکت و پروتوتایپ الزامی است.
 نمونه های منتخب در نزد دبیرخانه برای شرکت در نمایشگاه و ارائه های آینده باقی خواهد ماند.
مهلت ارسال، زمان داورى و اعالم نتایج از سوی هیات داوران
 دریافت آثار: تا پایان 30 آبان 1398
 داوری آثار: آذر 1398
 اعالم نتایج: دی ماه، هم زمان با برگزاری پنجمین جشنواره ملی اسباب‌بازی
عالقهمندان و واجدان شرایط مىتوانند به: تارنمای شورای نظارت بر اسباب‌بازی به نشانی
com.toycouncil.www یا با تلفن 88085833 داخلی ٢ و4 تماس بگیرند.
نشانی : میدان صنعت، خیابان شهید حسن سیف، روبروی خیابان ٢٢
مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان – دبیرخانه شورای نظارت بر اسباببازی

کمیته داوری و انتخاب طرح‌‏ها و اسباب‏‌بازی‌‏های برتر ایرانی